پروژه های در دست اقدام و اجرا

پروژه های در دست اقدام و اجرا:

12 پروژه در صنعت سیمان ، نیروگاه برق، شرکت نفت و شرکت گاز می باشد.