دریافت فرمها

جهت دسترسی به فرمهای مورد نیاز از جدول زیر استفاده و فرم مربوطه را دانلو نمایید .

 ردیف     عنوان دانلود
 1    فرم تعهد نامه بیمه تکمیلی کلیک کنید
 2     فرم درخواست شغل کلیک کنید
3 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرسنلی